Dịch vụ kê khai thuế Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là cá nhân hoặc hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để tiến hành các hoạt động kinh doanh. Hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định, không thường xuyên thuê lao động, không có con dấu, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản đối với hoạt động kinh doanh.

1. Quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh

1.1 Quyền của hộ kinh doanh

– Hộ kinh doanh tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh.

– Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

– Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh và phù hợp với quy định về số lượng lao động tối đa mà hộ kinh doanh được sử dụng.

– Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

– Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

– Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

– Chủ hộ kinh doanh có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh, chấm dứt hoạt động kinh doanh.

ho-kinh-doanh-ca-the
Hộ kinh doanh cá thể

+ Trường họp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đầ đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm. Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đãng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.

+ Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

– Hộ kinh doanh có quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

– Quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

1.2 Nghĩa vụ của hộ kinh doanh

– Không được kinh doanh những ngành, nghề bị cấm kinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề bị cấm thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

– Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu câu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

– Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động. ’

– Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

– Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

ho kinh doanh ca the
hộ kinh doanh cá thể

+ Hộ kinh doanh chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó. Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo; hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập (xem thêm Điều 78 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP). Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

+ Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

– Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh.

– Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

2. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể là hoạt động kê khai doanh thu phát sinh trong kỳ để tính toán số thuế phải nộp hàng tháng hoặc quý. Việc kê khai sẽ được thực hiện theo mẫu 01/CNKD ban hàng kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC. Việc kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể theo định kỳ được áp dụng đối với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai. Ngoài việc kê khai thuế, hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai còn phải lập sổ sách kế toán theo thông tư 88/2021/TT-BTC.

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể trọn gói, xin hãy liên hệ Dịch vụ kế toán Đại lý thuế Hưng cát Lợi, công việc bao gồm:

  • Tập hợp hóa đơn chứng từ hàng tháng/quý
  • Lập và nộp báo cáo thuế hộ kinh doanh cá thể theo tháng/quý
  • Báo cáo số tiền thuế phải nộp dựa trên số liệu đã báo cáo
  • Lập các loại sổ sách liên quan đến hoạt động của hộ kinh doanh
  • In và bàn giao sổ sách kế toán

Dịch vụ kê khai thuế, lập sổ sách kế toán hộ kinh doanh được liệt kê ở trên sẽ áp dụng cho hộ kinh doanh phương pháp kê khai.

2.1 Thế nào là hộ kinh doanh cá thể áp dụng phương pháp kê khai là gì?

Căn cứ khoản 4, điều 3, thông tư 40/2021/TT-BTC, thì hộ kinh doanh kê khai là:
“4. “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai” là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.”
Thực tế, tại Tp. Hồ Chí Minh, hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai sẽ có các đặc điểm sau đây:
  • Cán bộ quản lý thuế thông báo là hộ kinh doanh sẽ áp dụng phương pháp kê khai từ ngày 01/01/2022
  • Hộ kinh doanh của anh/chị không được mua hóa đơn từ chi cục thuế như trước. Thay vào đó, phải mua hóa đơn từ các nhà cung cấp hóa đơn điện tử.
  • Được chủ động xuất hóa đơn có mã của cơ quan thuế khi khách hàng có yêu cầu.
Nếu hộ kinh doanh của quý vị thuộc trường hợp như trên, từ ngày 01/01/2022, có thể khẳng định, phương pháp tính thuế mà hộ kinh doanh của anh/chị đang áp dụng là phương pháp kê khai. Và khi này, anh chị bắt buộc phải kê khai thuế hàng tháng hoặc quý (tùy thuộc vào quy mô kinh doanh của anh/chị). Khi đó, anh/chị có thể sử dụng dịch vụ báo cáo thuế hộ kinh doanh.
Chứng chỉ kiểm toán viên
Chứng chỉ kiểm toán viên

2.2 Như vậy, cách xác định được hộ kinh doanh sẽ báo cáo thuế theo tháng hay quý là gì?

Cách xác định thời hạn nộp báo cáo thuế theo tháng hay theo quý của hộ kinh doanh

Căn cứ khoản a, điểm 1, điều 9, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thì việc kê khai thuế của hộ kinh doanh theo tháng hoặc theo quý, sẽ căn cứ vào doanh thu năm trước, liền kề để xác định. Cụ thể như sau:

  • Kê khai theo tháng: áp dụng cho hộ kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên
  • Kê khai theo quý: áp dụng cho hộ kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề dưới 50 tỷ; Và hộ kinh doanh mới ra hoạt động.

Ngoài việc kê khai thuế, hộ kinh doanh còn phải lập các loại sổ sách kế toán theo quy định tại điều 5, Thông tư 80/2021/TT-BTC.

2.3 Sổ sách kế toán hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai

Ngoài việc báo cáo thuế theo định kỳ, hộ kinh doanh còn phải lập 7 loại sổ sách kế toán theo phụ lục 2, Thông tư 88/2021/TT-BTC. Việc lập sổ sách kế toán này được thực hiện tại hộ kinh doanh và bắt buộc phải cung cấp khi cơ quan thuế có yêu cầu. Các loại sổ sách kế toán của hộ kinh doanh, cụ thể sẽ bao gồm:
STT Tên sổ kế toán Ký hiệu
1 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ Mẫu số S1- HKD
2 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số S2-HKD
3 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu số S3-HKD
4 Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN Mẫu số S4-HKD
5 Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động Mẫu số S5-HKD
6 Sổ quỹ tiền mặt Mẫu số S6-HKD
7 Sổ tiền gửi ngân hàng Mẫu số S7-HKD
Trên đây là những điểm mới đối với hộ kinh doanh cá thể áp dụng phương pháp kê khai tại TPHCM từ ngày 01/01/2022. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ, liên hệ ngay với dịch vụ kế toán trọn gói Hưng Cát Lợi để được tư vấn và giải đáp.
Chứng chỉ đại lý thuế
Chứng chỉ đại lý thuế

Hãy liên hệ với Hưng Cát Lợi sẽ được tư vẫn miễn phí và được cung cấp Dịch vụ tốt nhất!

Công ty TNHH Tư vấn quản lý – Dịch vụ Kế toán – Đại lý thuế Hưng Cát Lợi

Địa chỉ: Số 62 Phú Thọ, P2, Q11, Tp HCM (cách cầu vượt vòng xoay Cây Gõ 100m).

Chi nhánh : 2252a Huỳnh tấn Phát, Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh.

Hotline: Mr LỢI 0916 273 272   – 028 37828035

Email: hungcatloi@gmail.com 

https://hungcatloi.com.vn

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử