Công văn 2994/TCT-TNCN giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư 92/2015/TT-BTC về thuế TNCN

Ngày 24/7/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2994/TCT-TNCN giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư 92/2015/TT-BTC. Theo đó, đề cập đến các nội dung sau:
logo-van-ban
- Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế và khai thuế đối với cá nhân kinh doanh. + Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. + Đối với cá nhân cho thuê tài sản. + Đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp. + Đối với xác định ngưỡng doanh thu không chịu thuế. + Đối với cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức. - Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh. - Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác về chính sách thuế thu nhập cá nhân. - Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác về quản lý thuế thu nhập cá nhân. Xem chi tiết tại 2994/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế.